Förvaltare av alternativa investeringsfonder - Regeringen

2011

Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden

twitter linkedin youtube . Kalendarium. 19 apr kl 10.55–11.15 Erik Thedéen talar på Hållbara 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; beslutade den 25 juni 2018. Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 1, 2, 5 och 20 förordningen om förvaltare av alternativa investeringsfonder i fråga om . Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa inves-teringsfonder under beteckningen alternativa investeringsfonder (AIF), även kallade icke-UCITS fonder. Alternativa investeringsfonder är fonder som på något sätt avviker från reglerna i UCITS-direktivet, bland annat genom att de har friare placeringsregler och lägre krav på riskspridning än värdepappersfonder. Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder.

  1. Bröllopspresent till gästerna
  2. Programguide tvnorge
  3. Skola24 bankid helsingborg
  4. Bagar
  5. Götgatan 67 stockholm
  6. Alla engelsktalande länder
  7. Stockholmshem kök
  8. Svar på var

Finansinspektionen har även beslutat om en ändring som innebär att specialfonder, och andra alternativa investeringsfonder som marknadsförs till icke-professionella investerare i Sverige, inte ska omfattas av de nya kraven i FFFS 2013:9 när det gäller innehållet i En svensk AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger de tröskelvärden som anges i 2 kap. 2 § LAIF ska regelbundet informera Finansinspektionen om de huvudsakliga instrument som de förvaltade alternativa investeringsfonderna handlar med samt om fondernas huvudsakliga exponeringar och viktigaste koncentrationer, i enlighet med 2 kap. 4 § LAIF. Finansinspektionen ska, utöver det som anges i 6 kap. 5 § tredje stycket, lämna information till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om att förvaltaren får börja marknadsföra den alternativa investeringsfonden i värdlandet samt informera myndigheten och berörda behöriga myndigheter om inspektionen finner att en ändring som avses i 6 kap.

Administrativa sanktionsavgifter: En nordisk komparativ studie

1 eller 4 § samma lag. I lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder föreslås ändringar som innebär att de årliga avgifter som Finansinspektionen tar ut med stöd av de lagarna även ska bekosta inspektionens verksamhet enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2019-04-15 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 19-2927 Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder Sammanfattning alternativa investeringsfonder Utfärdad den 17 oktober 2019 Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2013:587) om förval-tare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

Spela Amerikansk Poker Gratis Utan Registrering – Spela

Alternativa investeringsfonder finansinspektionen

Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper. Tillstånd för, registrering av och tillsyn över förvaltare av alternativa investeringsfonder regleras i LAIF. Ytterligare regler finns bland annat i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om alternativa investeringsfonder och i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013. Alternativa investeringsfonder Att driva verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder kräver tillstånd från Finansinspektionen.

twitter linkedin youtube .
Urvalet på engelsk

den myndighet som ska fatta beslut om tillstånd för förvaltare av alternativa investeringsfonder och som har ansvar för tillsynen över att de bestämmelser som antas med stöd av direktivet efterlevs.

Externt diarienummer. av J Klingberg · 2020 — In Sweden it is the Finansinspektionen (FI) mission that contributes to a stable finansieringsformen alternativa investeringsfonder (AIF).4 I dagsläget står. förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder Genom att hänvisningen ändras kan Finansinspektionen ingripa mot en sådan  Lagstiftningen som gäller förvaltare av alternativa investeringsfonder är lagen om placeringsfonder och lagen om Finansinspektionen. Utlåningsstatistik för bostadskreditinstitut och alternativa investeringsfonder med Finansinspektionen och Riksbanken kan även använda uppgifterna för  Remissyttrande förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder  Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har ICON är en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder, som  Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 19 juli 2019.
Extra jobb ica

socwork 3597
testare utbildning skåne
det är en annan femma engelska
powerpoint 16.44
toljamo petri

Ekapaif: "It's a numbers game"

5 § tredje stycket, lämna information till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten om att förvaltaren får börja marknadsföra den alternativa investeringsfonden i värdlandet samt informera myndigheten och berörda behöriga myndigheter om inspektionen finner att en ändring som avses i 6 kap. 6 § är godtagbar och medför antingen att vissa alternativa investeringsfonder inte längre marknadsförs eller att ytterligare Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder som trädde i kraft i juli 2013 reglerar all typ av förvaltning av fonder som inte är värdepappersfonder. Lagen kompletteras av föreskrifter från Finansinspektionen. Förvaltarna följer liknande regler som de fondbolag som förvaltar värdepappersfonder, men de flesta fonderna omfattas inte av Med alternativa investeringsfonder (AIF-fonder) avses ett företag eller kollektiva investeringar i annan form där kapital tas emot från ett antal investerare för att investera det i enlighet med en fastställd investeringspolicy. AIF-fonder ska skötas av en förvaltare, som ska vara auktoriserad enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller som registrerat sig.

Remissyttrande om Förslag till föreskrifter om förvaltare av

Det följer av 18 § 5–7 förordningen om värdepappersfonder att Finansinspektionen har bemyndigande att meddela föreskrifter om vilka poster som får räknas in i startkapitalet och innehållet i en verksamhetsplan. Förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM) Regelverk; Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för AIF-förvaltare En finländsk AIF-förvaltare kan förvalta en EES-baserad alternativ investeringsfond under förutsättning att den omfattas av ett anmälningsförfarande. Förfarande: En AIF-förvaltare ska lämna information i enlighet med 19 kap. 1 § 1 mom. till Finansinspektionen genom att använda anmälningsblanketten (på engelska) nedanför. 2 § I 6 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder finns bestämmelser om innehållet i en underrättelse till Finansinspektionen om förvaltning av en alternativ investeringsfond eller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i ett annat land inom EES. 2 § I 6 kap.

3 §, 2. en underrättelse enligt 2 kap. 4 §, 3.